Kultur i fokus

måndag, april 14th, 2014

Idag har jag och Lars Ohly satt kulturen i fokus i Borås. Vi har bland annat gästat Högskolan i Borås, kollat in Textil/Fashion Center, hängt med Ung Vänster och fått veta en del om arbetet med social hållbarhet och nya Norrby.

Till lunch hade vi bjudit in ett antal gäster med betydelse för barns och ungas kulturliv i Borås: Lisa, ordförande för Rädda Barnen, Yankuba från Brygghuset, Adam graffitikonstnär och Sarah och Elsa från Radio Konkret, därtill kom representanter för studentkåren och Högskolan. En riktigt lyckad och trevlig lunch med givande samtal!

Efter lunch höll vi pressträff kring kulturpolitik för Borås, detta är vad vi tog upp:

Kultur för alla – kulturpolitik för Borås 2014-2018

Tillgången till kultur ska inte vara beroende av klass och kön. Alla ska ha tillgång till högklassig och professionellt framställd kultur samt möjlighet att själv få utöva olika former av kultur. Vi vill se ett jämställt kulturutbud, där kvinnor och män ges lika stort utrymme och uppmärksamhet.Kulturen är en del av välfärden!

Alla barn, oavsett ekonomi eller social ställning, ska ges möjlighet att delta i kultur- skolans verksamhet. Därför vill vi göra Kulturskolan avgiftsfri för alla barn i Borås Stad.

Principen om konstnärlig frihet är en grundbult i en demokrati. Därför ska vi verka för att införa så kallade öppna väggar för att utöva graffiti I Borås Stad.

Biblioteken spelar en viktig roll för att ge alla goda möjligheter att ta del av litteratur, musik, film, dagstidningar och Internet. Borås har ett fantastiskt stadsbibliotek, men Vänsterpartiet vill också framhålla och värna biblioteken ute i stadsdelarna. Vi vill därför öka resurserna till biblioteken, för att möta informationssamhällets krav och motverka klasskillnader

Miljödebatt i Fristad

onsdag, april 9th, 2014

Ikväll har jag varit på miljödebatt i Fristad, arrangerad av elever på Fristads folkhögskola. Inledningsvis skulle varje parti presentera sin viktigaste miljöfråga. Svårt att välja ut en, eller?

Som kommunpolitiker skulle jag säga trafiksituationen, att stärka kollektivtrafiken, underhålla järnvägen och förbättra möjligheten att ta cykeln – men miljö är ju större än så. Därför svarade jag att bromsa klimatförändringarna. Det är i grunden en fråga om vilket samhälle vi vill ha. Vill vi ha ett samhälle som drivs av girighet, där marknadskrafterna får råda, eller ett samhälle byggt på solidaritet och hållbarhet genom politiska beslut? Svaret är självklart solidaritet! Solidaritet med kommande generationer, våra barn och barnbarn, men också solidaritet med människor i andra delar av världen, redan nu ser vi hur antalet klimatflyktingar ökar i världen. Men det solidariska och hållbara samhället kommer inte av sig själv och inte om politiken fortsätter förutsätta att vår konsumtion och vår tillväxt ständigt ska öka. Vi måste fördela resurser – klimatfrågan är i stor utsträckning en fråga om ekonomisk fördelningspolitik. Kort sagt: det behövs en röd politik för en grön omställning.

Romskt nationaldagsfirande

tisdag, april 8th, 2014

Ikväll har jag haft dem stora äran att medverka på Romani Kulturförenings nationaldagsfirande i Borås. Föreningen samlar 250 romer och har en verksamhet som spänner över allt från musik och dans till läxläsning. Förutom att det bjöds på både mat och kulturinslag under kvällen så fanns det utrymme för viktig dialog. Unga romer berättade om sin vision om ett samhälle där de inte registreras och jagas utan har en plats tillsammans med alla andra. De berättade om hur unga romer döljer sitt ursprung för att slippa fördomar och diskriminering. Jag är glad att Borås Stad och arbetslivsförvaltningen stöttar deras föreningsverksamhet och det ska vi naturligtvis fortsätta med. Men frågan om romsk inkludering är större än så – hela det svenska samhället behöver göra upp med fördomar och antiziganism.

Kvotera för jämställdhet?

måndag, april 7th, 2014

I dagens BT kommenterar jag jämställdhetsministerns utspel om att bolagsstyrelserna måste bättra sig om inte regeringen ska lagstifta om kvotering. För det första är det inte speciellt troligt att regeringen skulle kunna enas i den här frågan, de flesta är ju konsekvent emot alla satsningar på jämställdhet. Å andra sidan skulle det kunna vara just en sådan symbolisk, men för de allra flesta kvinnor totalt ointressant fråga, som borgerliga feminister skulle tycka var viktig. Misstolka mig inte, jag har inget emot att könskvotera till bolagsstyrelser, det skulle troligtvis gynna styrelserna också för den delen om de vågade bryta upp sina traditionella sammansättningar. MEN som banbrytande feministisk fråga är den tämligen överskattad eftersom den berör så få kvinnor. Nej, ge mig chansen att individualisera föräldraförsäkringen, lagstifta om rätt till heltid och omfördela mer resurser till kommuner och landsting så kan vi snacka feministisk förändring som berör.

Dags för nytt pensionssystem

fredag, april 4th, 2014

Skriver idag på BT debatt om vikten av att se över pensionssystemet och uppskatta det som våra äldre har gjort för vårt samhälle:

Det som jag är mest stolt över i det svenska samhället, välfärden, är ett resultat av tidigare generationers hårda arbete. Jag tänker på äldre i min närhet, de som varit Byggnadsarbetare, vårdpersonal, butiksbiträden och industriarbetare. Deras kroppar är slitna av hårt arbete, men deras hjärtan klappar ännu hårt för ett solidariskt och sammanhållet Sverige. De har gått före, sett till så att mycket av det vi idag tar för givet, som barnomsorg och sjukvård, finns för alla. De är värda vår tacksamhet och respekt, men istället leker vi med deras pensionspengar och låter många av våra äldre leva på existensminimum. Det är inte värdigt en välfärdsstat, det behövs en totalomläggning av pensionspolitiken.

Dagens pensionssystem är orättfärdigt och ökar de ekonomiska klyftorna, mellan fattiga och rika, mellan kvinnor och män. Idag får kvinnor ut 65 % av vad män får i pension. Vi vill höja garantipensionen, vilket inte minst är en viktig jämställdhetsfråga. Till följd av regeringen Reinfeldts politik beskattas pensionärer hårdare än löntagare, trots att pension är uppskjuten lön. Det är orimligt och ska förändras snarast möjligt.

Idag bygger systemet på individens ansvar att välja och investera. Det spelas med pensionspengar på börsen. Den som har möjlighet att ta egna pensionsförsäkringar och upprätta ett eget sparande klarar sig bättre än den som inte gör det. En utveckling som naturligtvis applåderas av banker och försäkringsbolag, men knappast av den enskilde löntagaren eller pensionären. Marknadslösningar hör inte ihop med ett rättvist och omfördelande pensionssystem. Därför vill vi också upphäva den så kallade bromsen i pensionssystemet och ersätta den med aktiva politiska beslut.

Vi behöver ett pensionssystem som garanterar att alla pensionärer har en rimlig försörjning, ett system som bygger på solidaritet och inte på girighet. Det är inte mer än rätt.

Ännu en ”Pisa-chock” för Björklund

onsdag, april 2nd, 2014

Igår presenterades ytterligare en delrapport från 2012 års PISA-mätning. Än en gång vrålar rubrikerna om PISA-chock och katastrofresultat. Sverige presterar strax under snittet bland OECD-länderna och nej, det är inte tillfredställande. Jan Björklund ryter som vanligt om att det är ”flumskolans” fel, skolan där betyg knappt satts (hallå, vilket parallellt universum befinner sig mannen i?!), att hans egen ensidiga fokusering på just betyg, katederundervisning och ordning och reda skulle ha ett finger med i spelet vill han inte kännas vid.

Jag har läst rapporten om detta kompletterande delprov i PISA- mätningen. Det handlar om ett datorbaserat prov som inte kopplas till specifika skolämnen utan handlar om problemlösning. Man kan få intrycket att det handlar om kritiskt tänkande och vardagsnära situationer, men av de exempeluppgifter som visas i materialet från Skolverket framstår uppgifterna i mina ögon som inte helt igenom relevanta, och ganska skolakiga. Samspel mellan elever, diskussion och kritiskt tänkande kan de inte sägas mäta. Därmed inte sagt att provet är ointressant. Visst ska vi uppmuntra elevers förmåga till problemlösning.

De högpresterande asiatiska länderna, hur lyckas de så bra? En förklaring verkar vara att de inte ägnar sig åt traditionell katederundervisning där eleverna gör många repetitioner av samma typ av uppgift, utan snarare undersöker olika lösningar på samma problem. Kanske värt för Björklund att fundera på.

En sak som går att utläsa av det aktuella provresultatet är att skillnaden mellan socioekonomiska grupper verkar minska när proven görs på dator, det kan motivera datorsatsningar i svensk skola.

Härom dagen läste jag för övrigt en intressant vetenskaplig artikel, där gavs exemplet att Sokrates på sin tid kritiserade sin tids ungdom för att de inte ville lära sig olika verk utantill, utan nöjde sig med att läsa dem – ett uttryck för ungdomens bristande uthållighet och motivation. Idag skulle ingen komma på tanken att vi skulle lära oss allt utantill, att inte använda det skrivna ordet. Kan man anta att PISA-debatten är vår tids svar på Sokrates dilemma? Det är väl värt att fundera på.

Björklunds betygshets – ett hån mot lärarproffessionen

måndag, mars 24th, 2014

Idag kom ytterligare ett i en lång rad skolutspel. Mer av samma från alliansen. Tidigare betyg ska stärka resultaten, trots att forskningen pekar på motsatsen och lärarkåren protesterar. En snabbutredning ska tillsättas, inte under ledning av någon med pedagogisk kompetens, utan av en hjärnforskare som tidigare kritiserats på grund av sin konservativa syn på skolan. Nåväl, det är väl enda chansen att få ett utredningssvar som faller Björklund i smaken. Enligt Björklund ska de tidiga betygen bli en hjälp för lärarna, nu ska vi upptäcka vilka elever som inte hänger med lite tidigare. Snacka om att detta är ett hån mot hela lärarproffessionen. Som om vi inte vet hur våra elever ligger till förrän vi ger dem ett betyg? Ett märkligt, men inte speciellt oväntat utspel från den utbildningsminister som säger sig vilja höja läraryrkets status men gång på gång skjuter skolan i sank. Värst är ändå tanken på att allt yngre barn, barn som ju yngre de är har svårare att skilja mellan prestation och person, ska stämplas som mer eller mindre lyckade. Det är inget annat än symbolpolitik, där kraften i stället borde läggas på de verkliga problemen, vinstuttagen och segregationen. När det gäller förslaget om central rättning av digitaliserade nationella prov finns det naturligtvis anledning att i viss utsträckning glädjas, idag är till exempel nationella proven i årskurs sex något som upptar hela vårterminen i sexan för dem som är klasslärare. Samtidigt undrar jag vad det kommer innebära för kvaliteten på de nationella proven. Kommer det att innebära fler snabbrättade enkla rätt/fel-frågor och färre möjligheter för eleverna att utveckla komplexa analytiska resonemang? Hur värdefulla blir de här proven då? Kanske vore det en bättre ide att göra färre nationella prov men med högre kvalitet och mer djup?

Farligt med förskola?

måndag, mars 17th, 2014

Idag hade kommunstyrelsen en lång debatt om förskolan. Fp hade föreslagit att barn till föräldralediga och arbetslösa ska få rätt till 30timmars förskola per vecka, ett förslag som vänsterpartiet tycker är alldeles utmärkt. Det handlar om att låta alla barn få möjlighet att ta del av förskolans pedagogiska verksamhet fullt ut, att ge så lika förutsättningar som möjligt till barn. Idag vet vi att föräldrars utbildningsbakgrund spelar allt större roll för hur väl barn lyckas i skolan. Kan vi redan i förskolan kompensera genom exempelvis aktivt arbete med språk- och Matematikutveckling är det bra.

Alla i kommunstyrelsen var dock överens om att det måste ske en fortsatt kraftig utbyggnad av förskolor den närmaste tiden, för att denna reform ska vara möjlig att driva igenom – idag finns det helt enkelt inte tillräckligt med plats! Dessutom behöver barngrupperna minska i storlek, främst på småbarnsavdelningarna, för att kunna garantera den pedagogiska kvaliteten. Det här ör givetvis svårt att genomdriva med nuvarande skattepolitik, men det är en fråga som jag kommer driva under nästa mandatperiod ( helst via lagstiftning, men i brist på det på kommunal nivå).

Det som är trist är att kd ständigt i debatten om förskolan återkommer till att det ör dåligt för barn att vara i förskolan. Idag förfasade sig deras ledamot i ks över att barn skulle behöva tillbringa 30 timmar per vecka på förskolan, för att det skulle vara så jobbigt för dem. Känns som ett ofräscht angrepp på alla oss småbarnsföräldrar (ja, kanske främst på mammor då!) som jobbar heltid och har barn på förskolan betydligt fler timmar än så. Jag tror dock inte att det är dåligt, utan att barn stimuleras och lär sig mycket i samspel med andra jämnåriga. Likväl svårt att låta bli att känna dåligt samvete och undra om jag är en dålig förälder som tänker så?

Vad gör en skicklig lärare?

torsdag, mars 13th, 2014

Igår hade jag förmånen att tillsammans med lärare från Borås lyssna till Lill Langelotz som presenterade sin avhandling ”Vad gör en skicklig lärare”. Det är nyttigt att få inspel från forskningsvärlden och det kan konstateras att inget är så svartvitt som i Björklunds värld. Inte minst gäller det själva frågan om vad en bra lärare gör. Det går inte att ge ett enkelt svar, för svaret varierar över tid och är beroende av vilken ideologi som styr skolan, genom läroplan etcetera. Tänkvärt för alla de som gillar att leverera enkla lösningar om att skolframgång bara är en fråga om att lärare behöver skärpa sig och ”bli bra”. Lill berättade också om ett arbetslag hon hade följt, där kollegialt lärande hade introducerats och där det gav goda effekter, även om inte alla var positiva till en början. Det kändes bra att höra eftersom vi arbetar påsett snarlikt sätt i Borås. Men om det är det bästa sättet ville Lill inte säga – men det är ett sätt som verkar framgångsrikt nu och för den skolideologi som råder. Spännande!

På tal om skola, i svallvågorna efter Pisa kan det vara uppfriskande att läsa något Pisa-kritiskt, jag rekommenderar Svein Sjöbergs senaste artikel.

Systerskap och vårsol

lördag, mars 8th, 2014

Det känns nästan lite symboliskt att den första riktigt soliga vårdagen sammanföll med Internationella Kvinnodagen, så mycket systerskap och kampglädje!

Lina Sandberg sjöng och spelade, jag och Marjan Garmroudi från Boråsvänstern höll tal liksom Kristin Olofsson från Ung Vänster.

Missade du manifestationen kan du kolla in mitt tal här

Det finns också ett inslag på Lokalkanalen Borås med Linas musik och mitt tal, det hittar du här

Internationella kvinnodagen är en viktig dag för att uppmärksamma kvinnors livsvillkor och avsaknad av jämställdhet, men den feministiska kampen fortsätter imorgon också, varje dag!