Solidaritet med Palestina

tisdag, juli 22nd, 2014

Ett 150-tal deltagare slöt upp på dagens manifestation för solidaritet med Palestina. Förutom musik och poesi hölls det tal, du kan läsa mitt tal här:

Nu smäller bomberna, nu trampar militärkängorna, nu sprängs husen. I Gaza håller en mamma sin livrädda unge hårt i famnen, i Gaza gråter en pappa över sina mördade barn. I Borås samlas vi, och ikväll håller vi hårdare om våra barn, ikväll gråter vi över bröder och systrar som mist sitt liv i Gaza. Visst, vi är många hundra mil bort, men våra tankar och hjärtan är nära Gazas folk.

Bilderna från Gaza kan inte lämna någon oberörd. Människor som springer i panik. Vart ska de fly? De är omringade. Israel som säger sig agera i självförsvar, men hur kan beskjutningar av sjukhus vara självförsvar?

Nej, Israels agerande visar att de inte är intresserade av att nå en fredlig lösning på konflikten, tvärtom verkar det snarast vara en strategi att civila palestinier ska offras. Redan har över 500 palestinier mist livet, många av dem barn. Mot detta ska ställas 20 dödade israeler. Varje liv som går till spillo är en förlust, men siffrorna säger något om proportionerna i konflikten.

I Borås Tidning skriver den moderata riksdagsmannen Ulrik Nilsson att Hamas måste erkänna Israel för att konflikten ska få ett slut. Visst är det enkelt att anklaga den svagare parten, att anklaga den som är längst ifrån en själv, men det är inte rättvist. Visst finns det alltid två sidor, två parter, i en konflikt – men i det här fallet finns det bara en ockupant, bara en militär supermakt. Det gör att kraven vi ställer på Israel måste vara hårdare.
• Vi kräver att Israel omedelbart drar tillbaka sina trupper från Gaza.
• Vi kräver att blockaden av Gaza hävs.
• Vi kräver att ockupationen av Palestina upphör.

För Vänsterpartiet är det givet att stödja en fredlig tvåstatslösning för att israeler och palestinier ska kunna leva i säkerhet utan ständigt överhängande hot om våld. Men vi nöjer oss inte med att säga det. För oss är det självklart att Sverige ska erkänna Palestina som stat, men också att vi ska sätta press på Israel genom att avbryta militära samarbeten och kalla hem den svenska försvarsattachén från Tel Aviv. Som privatpersoner kan vi alla agera genom att undvika att köpa israeliska varor. Sverige ska vara en aktiv internationell röst för folkrätt och mänskliga rättigheter, men det kräver att vi agerar – inte bara pratar.

När bomberna smäller, när militärkängorna trampar, när husen sprängs i Gaza, då är vi långt därifrån. Men för de mammor och pappor som sörjer sina mördade barn, för de boråsare som har släkt och vänner i Gaza och för den växande oppositionen i Israel samlas vi för att visa vår solidaritet med dem. Även om vi är många hundra mil därifrån är våra tankar och våra hjärtan i Gaza och vår gemensamma dröm om fred och ett fritt Palestina kommer aldrig att dö.

Bygg framtidens Borås

måndag, juli 21st, 2014

Bostadsfrågan är en av de allra viktigaste frågorna för Borås framtid. Staden växer, men kunde växa mer och hälsosammare om det fanns fler hyresrätter. Under våren har jag träffat Hyresgästföreningen och tagit del av deras synpunkter – resultatet blev (till att börja med…) en motion som jag skickat in härom dagen. läs den gärna här:

Bygg framtidens Borås!

Borås är en växande stad. Genom kommunens aktiva bostadsbolag har nya hyresrätter planerats och byggts både centralt i Borås och i mindre samhällen som Fristad och Viskafors under den gångna mandatperioden. Det är utmärkt, men för att fortsätta motverka trångboddhet och underlätta även för dem som inte vill eller har möjlighet att köpa sin egen bostad behöver byggandet av hyresrätter öka ännu mer. Kommunen har ett särskilt ansvar för att så sker.

Vänsterpartiet föreslår därför att Borås Stad genomför en bostadsförsörjningsanalys i syfte att ta reda på hur stort behovet av nya hyresrätter är och att föreslå åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter. Det skulle exempelvis kunna handla om åtgärder som att villkora kommunal mark för nybyggnation av hyresrätter.

Särskilda förslag för att säkra utsatta gruppers rätt till bostad behöver också beaktas. Idag är situationen alarmerande exempelvis för våldsutsatta kvinnor. Hur deras rätt till egen bostad efter vistelse på kvinnojour eller skyddat boende kan stärkas ska också presenteras i denna analys.

Borås är redan en växande stad. Med fler hyresrätter kommer Borås kunna utvecklas ytterligare. Det är en verklig framtidsfråga.

Vänsterpartiet yrkar därför

- Att en bostadsförsörjningsanalys med ovanstående inriktning tas fram
- Att särskilda förslag för att säkra utsatta gruppers möjlighet till egen bostad tas fram inom ramen för denna analys

Manifestation för fred i Gaza

lördag, juli 12th, 2014

Idag samlades Vänsterpartiet, Ung Vänster, SSU och Ship to Gaza Borås för en solidaritetsmanifestation för Gaza. Här kan du läsa hela mitt tal:

Fredsmanifestation för Gaza, 2014-07-12

Förlåt. Förlåt att jag stör semesterfriden med rapporter om bombanfall, döda barn och sargade familjer i Gaza. Men när Israel trappar upp våldet kan vi inte vända blicken åt ett annat håll, byta kanal eller stänga av. Vi måste se – och vi måste agera.

De senaste dagarna har Israel trappat upp våldet mot palestinska områden i allmänhet men Gaza i synnerhet. Den israeliska armén förbereder sig på att gå in med marktrupper. Bakgrunden till de senaste flyganfallen är den oacceptabla kidnappningen och morden på tre israeler tidigare i sommar, men den israeliska reaktionen är ändå oförsvarbar. Kollektiva bestraffningar, som bombningar av ett helt folk, är inte förenliga med folkrätten. I stället för att bomba civila borde de ansvariga ställas inför rätta.

Men Israel är uppenbarligen inte intresserat av att nå en fredlig lösning på konflikten, utan verkar tvärtom ha som strategi att civila palestinier ska offras. Annars skulle man väl inte beskjuta ett av världens mest tättbefolkade områden.

Gaza har en ung befolkning och många av offren är barn. För mig är det svårt att hålla tårarna tillbaka när jag läser om tonåringarna som dog när de såg samma VM-match på tv som många av oss tittade på, eller när jag hör talas om barnfamiljer som utplånats vid middagsbordet. Men sorgen får inte få oss att glömma att detta är en politisk konflikt där vi som land kan agera. Tyvärr väljer den svenska regeringen att blunda för vad som händer, i stället för att agera politiskt.

Vänsterpartiet menar att Sverige ska erkänna Palestina som stat. Det skulle underlätta arbetet för en långsiktig fred i Mellanöstern med en tvåstatslösning där Israel och Palestina lever sida vid sida i fred och säkerhet. Sverige skulle kunna spela en betydligt större roll i Mellanöstern som en tydlig och konsekvent röst för folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Vi skulle kunna agera kraftfullt för att FN ska agera mot folkrättsbrotten mot Palestina, vi skulle kunna agera i EU, vi skulle kunna höja rösten för att ockupationen av palestinsk mark avbryts och blockaden mot Gaza hävs – men i stället väljer regeringen Reinfeldt att vara tyst.

Vänner, vi som samlats här idag har samlats alltför många gånger redan. Fåfängt har vi hoppats att det varit sista gången, att våldet ska lämna plats för fred och ett fritt Palestina. Kanske tycker några att vi stör semesterfriden. Men när Israel trappar upp våldet kan vi inte vända blicken åt ett annat håll, byta kanal eller stänga av. Vi måste se – och vi måste agera. Vi som samlats här idag har tagit ett steg för att bryta tystnaden om övergreppen på Gaza. Nu kräver vi av Sveriges regering och av Världssamfundet att göra detsamma. Brott mot folkrätten måste få konsekvenser. Omvärlden måste se – och omvärlden måste agera.

Kolla även in Borås Tidnings rapportering!

Kollektivt resande utan privata vinstintressen

lördag, juli 12th, 2014

Idag skriver jag tillsammans med Emma Wallrup i Borås tidning och vänsterpartiets klimatpolitik när det gäller resande. Läs gärna texten här:

Kollektivt resande – en avgörande klimatfråga

Alla partier pratar om hur viktig klimatfrågan är, men det räcker inte med snack – vi behöver gå från ord till handling om vi ska möta klimathotet. Sverige lägger idag alldeles för lite resurser på kollektivtrafik och tåg. Vänsterpartiet har i sin vårbudget gjort de största satsningarna på tågtrafikutbyggnad och järnvägsunderhåll av alla partier. Resursbristen märks när tågen är försenade, eller inte går alls. Det talas om ”tågkaos” och oftast är det tågpersonalen som får ta emot resenärernas frustration över förseningarna. Av den allmänna debatten att döma kan det verka som om inget kan göras åt problemen, men det är naturligtvis inte sant. Privatiseringen och uppstyckningen av SJ medför att man missar helheten. Uteblivet underhåll av spåren påverkar kvalitén. Med en sammanhållen tågtrafik och tillräckliga medel för underhåll skulle förutsättningarna se helt annorlunda ut.

De privata tågentreprenörernas vinster går före kvalitet, underhåll och bra arbetsmiljö och trygghet för de anställda. Det blev synligt när personal på tåg och bussar i Skåne gick ut i strejk för rätten till trygga anställningar. Fackförbundet Seko menade att arbetsgivaren Veolia försökte förvandla heltidsanställningar till timanställningar. Konflikten bröt ut när Veolia sade upp 250 tågvärdar. De anställdas berättigade krav på att inte få sin anställningstrygghet försämrad har Vänsterpartiets fulla stöd. Det här är bara ett av många exempel på en försämrad situation inom transportsektorn på svensk arbetsmarknad, där arbetsgivarna hänsynslöst flyttat fram sina positioner och medvetet försöker försämra villkoren för de anställda. Vi vill skärpa kraven för offentlig upphandling. Kommersialiseringen och uppstyckningen av järnvägen håller på att leda till en ohållbar och ovärdig situation. Vi vill också sätta en tydlig gräns för användandet av olika former av visstidsanställningar.

Vi lägger också statliga medel för att fördubbla kollektivtrafiken i kommunerna. I Borås har det kollektiva resandet ökat markant under den gångna mandatperioden, de avgiftsfria resorna för pensionärer har blivit en succé. Vi vill gå vidare med att låta även skolungdomar få möjlighet till avgiftsfria resor på skoldagar och rabatterade fritidskort. Genom att grundlägga klimatsmarta resandemönster hos unga bygger vi en hållbar framtid. Den här typen av satsningar har dessutom en viktig omfördelande effekt, då de framför allt gynnar dem som inte hade haft råd att köpa busskort annars. Vi ser kollektivtrafiken som en del av vår gemensamma välfärd som ska göras tillgänglig för alla. Med en statlig satsning på kollektivt resande skulle vi kunna utöka turtätheten på våra busslinjer och hålla priserna nere.

Det är en viktig försäkring inför framtiden att vi kan transportera oss miljövänligt. Därför gör Vänsterpartiet en extra stor satsning på tåg och kollektivtrafiken, driver att den ska vara samordnad i offentlig regi och vill sänka priserna. Samtidigt värnar vi stärkt arbetsrätt och stödjer Sekos krav. Genom en modig och rättvis rödgrön politik bygger vi det socialt och ekologiskt hållbara och jämlika samhället. Vänsterpartiet är det röda miljöpartiet och vill se klimaträttvisa både här hemma i Sverige och i de länderna som drabbas hårt av våra utsläpp. Det är viktigt för att inte bidra till klimatkaos genom att inför framtiden späda på redan i dag starka klimatförändringar, för våra barns skull här hemma och i andra länder!

Ida Legnemark, riksdagskandidat (V) Borås, Emma Wallrup, riksdagskandidat (V) Uppsala

Almedalen – hiss och diss

fredag, juli 4th, 2014

Igår anlände jag till Almedalen, rivstartade med intervju, paneldebatt, vu-möte och feministiskt mingel. Det ÄR ku att träffa alla kamrater från hela landet och att debattera, men ärligt talat, helhetsbilden är ändå att det sammantaget är en ganska överskattad tillställning. Lite som en festival av och för politiker. Och lobbyister från vitt skilda håll. Igår stötte jag på en antiabort-manifestation, med bilder på ”mördade” foster och allt. Kändes lite absurt, som att ha klivit in i en amerikansk tv-serie ungefär. En bit därifrån höll svenskarnas parti torgmöte. Nej, Jag gör nog mer politisk nytta när jag träffar boråsare på stan och snackar politik med dem. Det kommer jag för övrigt göra på kommande sommartorsdagar. Likväl ser jag verkligen fram emot vänsterpartiets dag idag. Det blir intressanta seminarier om arbetsvillkor i välfärden och hur vi kan gå från privatisering till demokratisering, ikväll talar Jonas Sjösedt och jag rekommenderar er att slå på tv:n och titta och lyssna, det kommer bli ett fenomenalt tal!

Välfärd utan vinstintresse – en feministisk valfråga

onsdag, juni 11th, 2014

Skriver på BT debatt idag, om valets viktigaste fråga:

Debattartikel – vinstfri välfärd, en feministisk valfråga

När fackförbundet Kommunal nyligen presenterade en kartläggning av undersköterskors och vårdbiträdens anställningsvillkor, löner samt inflytande och delaktighet över arbetet i olika driftformer i äldreomsorgen visade det sig att villkoren var väsentligt sämre hos de privata utförarna. Än en gång blir det uppenbart att välfärden måste befrias från vinstintresse.

Att göra upp med vinstintresset handlar om sund ekonomisk politik, om solidarisk välfärd – men också om feminism och kamp för kvinnors livsvillkor. Tillsammans är vi kvinnor som sköter om den gemensamma välfärden fler än 900 000. Vilka anställningsvillkor vi har och hur pressad vår arbetssituation är blir alltså avgörande frågor för hur en stor del av Sveriges kvinnor har det. Välfärdens villkor påverkar vilka liv vi lever.

Den som blåögt trodde att privatisering av vård och omsorg skulle leda till kvinnligt ledda, små idéburna företag borde granska det verkliga resultatet. Gigantiska riskkapitalbolag köper upp allt mer av den offentliga verksamheten enbart i syfte att göra snabba klipp. De stora välfärdsbolagen vet att vinstmarginalerna finns hos de anställda. Det handlar om att minska personalkostnaderna. Att välja billigare, outbildad personal. Att låta personalen arbeta deltid och bara vara på plats när arbetsmängden är som allra högst. Att underbemanna och låta personalen springa snabbare mellan vårdtagare eller barn. Vad som händer med arbetsglädjen och med kvaliteten i mötet mellan människorna är inte svårt att lista ut. Vad värre är, i ett system som bygger på prispress lockas även den kommunala verksamheten in i samma mönster. Själva systemet som tillåter vinstuttag ur välfärden påverkar även den icke-vinstdrivna verksamheten negativt.

I toppen på de stora företagen och riskkapitalbolagen finns framför allt män. Det är de som tjänar storkovan på privatiseringarna. Det är kvinnorna som med allt lägre löner, en arbetsmiljö som riskerar deras hälsa och med osäkra anställningar löner betalar storföretagens vinster. Deras värkande ryggar, deras rädsla att organisera sig och kräva sina rättigheter på jobbet är de stora välfärdsföretagens smala lycka.

Frågan om vinster i välfärden är en av de mest vardagsnära feministiska valfrågorna. Den visar också på skiljelinjen mellan feministisk vänster och höger. Det handlar om att utmana de ekonomiska intressena som inte bara berikar sig på våra gemensamma skattemedel, utan som dessutom bromsar arbetet för ett jämställt samhälle.

Ida Legnemark, riksdagskandidat (V)

Hbtq-certifiera Borås

lördag, maj 17th, 2014

Idag är det Idaho-dagen, internationella dagen mot homofobi. Vårt samhälle är ännu inte jämlikt, människor diskrimineras och utsätts för hatbrott på grund av sexuell läggning eller identitet. För att agera i den här frågan har jag och Anita Spjuth motionerat om hbtq-certifiering av Borås Stad:

Hbtq-certifiera Borås!

Även om Sverige har en tydlig lagstiftning mot diskriminering finns fortfarande okunskap om och fördomar mot HBTQ-personer. Vårt samhälle präglas tyvärr snarare av ett toleransperspektiv där HBTQ-personer är något som ska accepteras, än av ett normkritiskt perspektiv som utmanar de maktstrukturer som finns.

Som kommun har vi stora möjligheter att arbeta med dessa frågor, både som arbetsgivare och i vår service till kommunmedborgarna. Det krävs emellertid mer kunskap genom utbildning och en aktiv diskussion om värdegrund i våra olika verksamheter för att detta ska bli verklighet. Dessutom ska det synliggöras för medborgarna att kompetensen finns. Att HBTQ-certifiera kommunens verksamhet är ett sätt att arbeta systematiskt och långsiktigt med de här viktiga jämlikhetsfrågorna.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet
- att Borås Stads verksamhet HBTQ- certifieras

Svar till M om äldreomsorgen – 140 miljarder i skattesänkningar spelar roll

onsdag, maj 14th, 2014

I dagens BT svarar jag moderaterna om äldreomsorgen:

Slutreplik till Annette Carlson (M)

Annette Carlson (M) menar i en replik till mig att regeringen Reinfeldts skattesänkningar om 140 miljarder inte har påverkat resurstilldelningen till äldreomsorgen. Det är häpnadsväckande med tanke på den statistik som visar att äldreomsorgen förlorade 1900 anställda från 2007 till 2012, till följd av moderaternas skattesänkningar. Att Borås stad fått en uppräkning av sina statsbidrag samtidigt som invånarantalet ökat med dryga 1000 personer per år och lönekostnaderna ökat, är inte precis något att jubla över. Vänsterpartiet har lokalt prövat frågan om kommunal skattehöjning för att mildra skadeverkningarna av regeringens tillkortakommanden. Tyvärr var vi ensamma om att se det som en möjlighet. Men vi har ändå gjort vårt bästa för att påverka lokalpolitiken i en så positiv riktning som möjligt. Beslutet att ge all personal rätt till heltid är ett konkret resultat av de rödgrönas ambitioner för Borås. Vänsterpartiet vill också avskaffa de delade turerna, och vi vill göra det i dialog med de anställda ( jag har personligen varit i kontakt med både anställda och med fackliga representanter) – men vi tror inte att det låter sig göras utan finansiering. Det är bland annat därför vi i vårt budgetförslag i riksdagen tillför äldreomsorgen ytterligare 4,3 miljarder kronor. Vi har nämligen, tillskillnad från Carlson, ambitioner för att göra äldreomsorgen bättre för såväl de äldre som för de anställda.

Går 140 miljarder i skattesänkningar obemärkt förbi?

söndag, maj 11th, 2014

I dagens BT anklagar moderaterna i Borås mig för att vara oärlig när jag skriver att deras skattesänkningar inneburit färre anställda i äldreomsorgen och att jag borde gjort något åt det kommunalt. Nåväl, läs själv gärna min första debattartikel här nedan och döm själv. ett svar kommer skickas till BT inom kort, var så säkra!

Debatt – äldreomsorg

Just nu pågår en intensiv debatt om arbetsvillkoren i äldreomsorgen i Borås. Det är bra. I denna kvinnodominerade yrkesgrupp finns vardagens hjältar; de som tar hand om våra nära och kära, de som gör ett tungt jobb med tuffa arbetstider. Vänsterpartiet har varit med och fattat beslut om fria arbetskläder, rätt till heltid och slopade delade turer, reformer för att förbättra personalens villkor i vardagen. Men när det varit dags att gå från beslut till verklighet har våra företrädare i stadsdelsnämnderna larmat: resurserna räcker inte till!

Från 2007 till 2012 fick den svenska äldreomsorgen 1900 färre årsarbetare, trots att antalet äldre ökade. Det är ingen slump – under samma period genomfördes enorma skattesänkningar. Att med dessa förutsättningar tro att rätt till heltid och slopade delade turer kan införas, utan att extra resurser tillförs är inte realistiskt. För oss har det hela tiden varit en fråga om en personalsatsning på äldreomsorgen, det vill säga att utöka antalet anställda för att förbättra arbetsvillkoren och därmed också omsorgen för de äldre.

När stora förändringar som påverkar de anställda ska genomföras, måste det ske i dialog med dem som jobbar i verksamheten. Till skillnad från Alliansen tror vi att både rätt till heltid och slopade delade turer är nödvändiga reformer. Anställda inom andra yrken hade aldrig gått med på tolv timmars arbetsdag med en lång rast mitt på dagen. Men när förändringen genomförs är det också nödvändigt att den innebär en förbättring. Att behöva arbeta många fler helger och att inte med god framförhållning veta när nästa arbetspass infaller är orimligt. Vi anser att personalen skulle kunna ges mycket större möjlighet att själva påverka sin schemaläggning och att bjudas in att hitta lösningar för att förbättra arbetsmiljön.

Vänsterpartiet satsar i sin vårbudget för Sverige 4,3 miljarder extra på äldreomsorgen, bland annat för att reformer som rätt till heltid och slopade delade turer ska kunna genomföras på ett sätt som stärker verksamheten och förbättrar de anställdas villkor. Det är både en fråga om värdighet gentemot de äldre som behöver stöd och om personalens villkor. Äldreomsorgen måste få kosta, för Vänsterpartiet är den mycket viktigare än nya skattesänkningar.

Ida Legnemark, gruppledare (V) Borås

Svar på tal till M om frihandel

lördag, maj 10th, 2014

Idag svarar jag och Malin Björk på moderaternas påhopp om frihandel och demokrati: kolla in svaret här:

Svar till Fjellner/Nilsson

Vi tackar de moderaterna Ulrik Nilsson och Christoffer Fjellner för deras svar på vår artikel om frihandelsavtalet mellan EU och USA. De försvarar principen om att investeringsskydd är viktigare än demokrati och klargör moderaternas konsekventa försvar av de transnationella storföretagens vinstintressen.

När vi motsätter oss att tobaksbolaget Phillip Morris kan stämma Australiens och Uruguays regeringar för att de vidtagit åtgärder för att begränsa rökning, då står moderaterna på tobaksbolagets sida. När vi protesterar mot att ett nederländskt försäkringsbolag i en specialdomstol kunde häva Slovakiska parlamentets demokratiska beslut att bli av med vinstintresset i sin sjukförsäkring, då jublar moderaterna med försäkringsbolagets direktörer. När vi varnar för att det amerikanska riskkapitalbolaget KKR (som äger Carema/Vardaga) i en möjlig framtid skulle kunna stämma en rödgrön regering för att den följer folkviljan och avskaffar vinster i välfärden, då lovar moderaterna att vara de amerikanska riskkapitalisternas medhjälpare i Sverige.
Motsättningen kan inte vara tydligare. Vi väljer folkens rätt att i demokratiska val bestämma sitt lands framtid. Moderaterna väljer att försvara riskkapitalisternas och storbolagens vinstintressen.

Enligt Ulrik Nilssons beräkningar skulle varje svensk få 1700 kronor mer i plånboken. Vi tillåter oss småle, för vi känner igen knepet. Sådana ”pengalöften” använde moderaterna också i sin propaganda för euron inför folkomröstningen 2003. Då lovade moderaterna dessutom att euron skulle innebära arbete och välfärd i EU. Idag vet vi vad euron bidragit till; massarbetslöshet och den värsta krisen i Europa sedan andra världskriget. Svenska folket trodde inte på de frikostiga moderatlöftena den gången – och gör det nog inte nu heller.

Christoffer Fjellner påstår att vi genom förhandlingarna kan få USA att äntligen förbjuda antibiotikabehandlat kött. Ja, det vore fint. Men tror verkligen Fjellner att den amerikanska jordbrukslobbyn, som sitter med som experter till USA:s förhandlingsdelegation, plötsligt skulle acceptera EU-lagstiftningen om detta? Eller att USA plötsligt skulle anta en skarp lagstiftning mot GMO? Är det inte mer troligt att det blir kompromisser på bägge sidor och därmed sämre EU-lagstiftning?

Det är inte propaganda vi behöver, utan fakta, öppenhet och klara papper, men när EU förhandlar med USA sker det i slutna rum utan insyn. Vad som faktiskt förhandlas vill man hemlighålla. Både USA och EU fruktar nämligen folkopinionen. Vi vill att det ska vara öppna kort, så vi vet vad som sägs om investeringsskydd, antibiotikabehandlat kött, GMO och mycket annat.
Vänsterpartiet är inte motståndare till frihandel. Men frågan är på vems villkor och med vilket regelverk handel ska främjas. Vi är övertygade om att frihandel går att förena med demokrati, ordentliga miljökrav och försvar av välfärden, men det kräver en stark folkopinion utanför EU-parlamentet som ställer krav. Det kräver ledamöter i EU-parlamentet som vågar stå upp för välfärden, miljön och demokratin. Det kommer vi att göra.

Ida Legnemark, riksdagskandidat (V) Malin Björk, EU-parlamentskandidat (V)

Tidigare artiklar hittar ni på bt.se